Những điều cần lưu ý trước khi Chọn mua đồng hồ

Tìm kiếm:
syntax error: select * from sanpham where (idDM = or idDM in (select idDM from danhmuc where cap1 = ) or idDM in (select idDM from danhmuc where dmCha = ) or idDM in (select idDM from danhmuc where dmCha in (select idDM from danhmuc where cap1 = ))) and cohang = '1' order by idSP DESC